Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2018

ouvert
8472 a2c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
ouvert
ouvert
0386 c8a7 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viainsanedreamer insanedreamer
ouvert
8079 8bab 500
Reposted fromjustMeee justMeee viainsanedreamer insanedreamer
ouvert
7621 09a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapredictableannie predictableannie

November 22 2017

ouvert
ouvert
5989 52f6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
ouvert
ouvert
9684 c2c3
Reposted fromnazarena nazarena viainsanedreamer insanedreamer
9933 126d 500
Reposted fromflowetryy flowetryy viainsanedreamer insanedreamer

November 09 2017

ouvert
ouvert
Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.
Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.
— Volantification
ouvert
5024 88e7 500
ouvert
5380 a36c 500
Reposted fromAlcea Alcea viapredictableannie predictableannie
ouvert
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl